tác động môi trường của khai thác theo dây chuyền ở đông bắc