quá trình cyanid hóa để khai thác vàng cho nhà máy khai thác