Quy trình sử dụng chất làm đặc mỏ vàng của Indonesia