tác động đến nhà cung cấp máng xoắn với hiệu suất tốt