Thông số kỹ thuật van ba đường của quặng đồng Việt Nam